Jens Mathias Olsens skudsmålsbog
Jens Mathias Olsen
Jeg er så heldig at min farbror Willy har gemt min farfars skudsmålsbog for årene 1915-1919
Denne har jeg fået lov til at låne ,og her ser i resultatet.
Jeg har afskrevet, således at I kan læse ordret , hvad det står på de indscannede sider.
God fornøjelse

Birte
Skudsmålsbog for Jens Mathias Olsen

Skudsmaalsbog
for
Jens Mathias Olsen
af Vestermarie Sogn
Bornholms Vester Herred

Pris: 20 Øre indbundenGodkjendt i henhold til Justitsministeriets
Cirkulære af 27de Januar 1880

-----------------------

Kjøbenhavn
Forlagt af I. H. Schulz, Aktieselskab
Faaes i G. E. C. Gads Boghandel
Vimmelskaftet 32

1. side i min farfars skudsmålsbog
Uddrag af Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger

Uddrag
af
Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger
_______

§ 1.
Ethvert Tyende bør være forsynet med Skudsmåls-
bog. Forinden en sådan Bog maa bruges, for-
synes den i Kjøbenhavn og de øvrige Kjøbstæder med
Politiøvrighedens, men paa Landet med Sogne-
præstens Segl, der sættes paa den Lidse, der er
dragen igjennem Bogen. Den, der ikke allerede ved
Udgangen fra skolen er forsynet med Skudsmaals-
bog, men ellers skal anskaffe en saadan, bør, for-
inden Bogen forsynes med Segl og Titel, forevise
de førnævnte Embedsmænd Døbeattest og andre
Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen.
§ 2.
   Når en Skudsmaalsbog er fuldskreven og en
ny herefter anskaffes, bør den ældre fremdeles til-
ligemed den nye bevares af Tyendet.
§ 3.
   Forkommer en Skudsmaalsbog, skal Tyendet
under bøder af indtil 10 Kroner anmelde

side 2 og 3

det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvor-
ledes Bogen er forkommen. Er dette skeet forsæt-
ligen af Tyendet, bør det bøde fra 10 til 40 Kroner.
Derhos bør Tyendet anskaffe sig en ny Skudsmaals-
bog, hvilken i dette  Tilfælde saavel på Landet
som i Kjøbstæderne udleveres af Politiøvrigheden.
Den nye Skudsmaalsbog bør paa Landet inden
4 Dage forevises Sognefogden under Bøder af
Indtil 20 Kroner.

§ 4.
   Enhver Husbond, som fæster et Tyende, er be-
rettiget til at indføre i dets Skudsmaalsbog, fra
og til hvilken Tid det er hæftet, i hvilken egenskab
og for hvilken Løn.
   Enhver Husbond skal, forinden et Tyende for-
lader hans Tjeneste, indføre i dets Skudsmaalsbog
fra og til hvilken Tid det har tjent ham.

§ 5.
   Indfører husbonden i selve Skudsmaalsbogen
enten noget Skudsmaal eller nogensomhelst anden
Bemærkning end de i § 4 omhandlede, skal han
når det af Tyendet forlanges, under en privat
Politisag dømmes til at betale det, hvad det koster
at faa Bogen ombyttet hos Politiøvrigheden, og
kan desuden idømmes en Bøde af indtil 20 Kroner.

§ 6.
   Enhver, der ankommer til Kjøbenhavn eller en
anden Kjøbstad, for sammesteds at tage Tjeneste som
Tyende, eller paa Landet tager saadan Tjeneste i
et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har op-
holdet sig, skal anmelde det i Kjøbstaden for Politi-
øvrigheden og paa Landet for Sognefogden, og af
samme lade sin Skudsmaalsbog paategne. I sidste
Tilfælde bør saadan Anmeldelse ogsaa skee af den
Husbond, der tager Tyendet i Tjeneste. Anmeldel-
serne bør skee i Kjøbstæderne inden 24 Timer og
paa Landet inden 4 Dage efter Ankomsten.
   Ligeledes skal Enhver, der forlader den Kjøb-
stad eller det Pastorat paa Landet, hvor han eller
hun hidtil har tjent som Tyende, forinden Afrejsen
anmelde dette i Kjøbstaden for Politiøvrigheden og
paa Landet for Sognefogden, der da have at ind-
tegne i Skudsmaalsbogen, at Anmeldelse er skeet,
men iøvrigt Intet om Tyendets Forhold.
   Endelig bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Poli-
tiet såvel af Husbond som Tyendet og An-
mærkning om Anmeldelsen i Skudsmaalsbogen og-
saa ellers skee, hver Gang et Tyende forlader eller tiltræder en Tjeneste, hvilken Anmeldelse bør fore-
gaae inden 24 timer derefter.

§ 7.
   Det Tyende, som ikke er forsynet med Skuds-
maalsboge, eller forsømmer i rette Tid at gjøre nogen
as de i § 6 befalede Anmeldelser og derom at er-
holde Paategning i Skudsmaalsbogen, eller ikke
lader denne, overenstemmende med § 4, paategne

side 4 og 5
af den Husbond, hvis Tjeneste, det forlader, bør
bøde fra 3 til 20 Kroner.

§ 8.
   Forsømmer Husbonden at give den i § 4 be-
falede Paategning i det Tyendes Skudsmaalsbog,
der forlader hans Tjeneste, eller at gjøre den ham
efter § 6 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde
fra 2 til 20 Kroner.

§ 9.

   Den, som udriver Blade af sin,Skudsmaals-
bog eller forsætligen gjør Noget i samme ulæseligt,
bør bøde fra 10 til 20 Kroner, elle straffes med
simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa
Vand og Brød i indtil 3 Dage.
   Hvo, som forfalsker en Skudsmaalsbog, straffes
efter de derom gjældende Lovbestemmelser.

Justitsministeriet, den 27de Januar 1880
J. Nellemann.
( L. S.)


side 7.

Jens Mathias Olsen
er født i Vestermarie Sogn 14. Juli 1899,
døbt sammesteds 30. August 1899, konfir-
meret sammesteds 5. Oktober 1913,
hvilket herved bevidnes efter Ministerialbogen.

Vestermarie Pastorat ( stempel)
17. April 1915
Hans Møller
side 6 og 7
Jens Mathias Olsen
fæstet på Stensgaard
fra 1ste Novb 1914 til
1ste Maj 1915.

Skudsmaal
Særdeles Tilfredstillende

J  Tv  Hansen

Stensgaaard 1ste Maj 1915
side 8 og 9
side 10                                                   side 11

Jens Mathias Olsen                                  Jens Mathias Olsen
har været hos under-er                            fæstet hos mig fra
tegnede, som foder-                                12 nover 1915 til første Mai
mester fra 1ste Maj                                 1916
1915 til 1ste Nov 1915                               Solhjem
Hokkeledgaard Vester-                             i Vestermarie 9 Novebr
marie 1ste Nov                                        1915
1915                                                      J Kofoed
Chr. M. Kureside 10 og 11
side 12
Jens M Olsen
har tjent hos mig
til første Mai 1916

Solhjem d 1 Mai 1916
J Kofoed


side 13

Jens Olsen er
fæstet mig fra
1 November 1916
til 1 Maj 1917
Løn 150 Kr.
Lillegaard i Vestermarie
d. 23/10 1916
J. Lyngberg

Jens Olsen har
tjent hos mig
fra 1 November 1916
til 1 November 1917
Lillegaard i Vestermarie
1/11 1917
J. Lyngberg
side 12 og 13
side 14
Jens Olsen
er fæstet hos mig
fra den 4. Marts
til den 1ste Maj 1918
som Fodermester
Løn 85 Kr.
Nylars Præstegaard
den 8. 3. 1918
Konrad Nielsen

Afgang No 5253 til
Nylars VEstermarie den
10 Marts 1918
R Skovgaard


side 15
Tilgang No 3452
Nylars den 12/3 18
G Jensen

Jens Olsen har
her udtjent sin Tid
meget tilfredstillende
Nylars Præstegaard
den 1ste Maj
1918
K Wul...

Afgang til Vestermarie
Nylars 1/8 1918
G. Jensen
side 14 og 15
side 16
Tilgang No 5259
Vestermarie d. 1/5 1918
R. Skovgaard


Afgang til Sjælland
Vestermarie d. 6/5 1918
R. Skovgaard
Sandemand

Foranstaaende Afgangsmelding
annuleres herved, som ubenyttet
Vestermarie d. 11/5 1918
R. Skovgaard

Afgang til Rønne
Vestermarie d. 8/10 1918
R. Skovgaard

side 17

Meldt Tilgang
No 78
" Stempel" 8-10-18 
E.O.
C. Christiansen

Afg. til Vestermarie
No 78
" stempel"  7/11 1918
E.O.
H.S. Reker
? . B.


side 16 og 17
side 18

2805
Meldt Tilgang
"stempel"  10/11 18
AJørgensen


2805
Afg. til Rø
"stempel" 3/2 19
AJørgenesen

881
Meldt Tilgang
Rø Sogn den 7de Febr 1919
H.M.Hansen
side 18 og 19 siderne 20 til og med 48 er ikke scannet , er ubeskrevne

Sejlmærket
fra
Vestermarie Pastorat

sidste side i Skudsmaalsbogen
omslaget af skudsmaalsbogen
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE